Права на лицата за защита на ЛД

ПРАВА, КОИТО ИМАТЕ КАТО    СУБЕКТИ НА ДАННИ:

КАКВО ОЗНАЧАВА СЪОТВЕТНОТО ПРАВО:

1) Право на достъп

Можете да ни помолите:

(i) да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;

(ii) да предоставим копие от тези данни;

(iii) да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

2) Право на коригиране

(i) Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

(ii) Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

3) Изтриване на данни /“правото да бъдеш забравен“/

Имате право по всяко време да поискате изтриване на Вашите лични данни, които сте предоставили, което означава пълно премахване на всички записи от данни от всички наши системи, където данните се съхраняват. Ако данните са предадени на други лица, те съще следва да бъдат уведомени за Вашето искане.

Можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, ако:

(i) те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

(ii) Вие сте оттеглили Вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

(iii) упражнявате законно право на възражение и няма законно основание за обработване; или

(iv) данните са били незаконно обработвани; или

(v) е налице правно задължение в тази връзка.

При определени обстоятелства обаче не сме задължени да се съобразим с Вашето искане и можем да откажем да изтрием данните. Това са случаите, когато обработването се изисква:

(a) за да се изпълни законово задължение; или

(b) за да се установи, упражни или защити правна претенция;

(c) за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване.

В случай на отказ за изтриване, имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако не сте съгласни с нашите мотиви или действия.

4) Ограничаване на обработването на данни

Имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, т.е. данните да продължат да се съхраняват, без да бъдат изтривани, но целите, за които данните могат да бъдат обработвани, са строго ограничени. Това право може да се упражни, когато:

(i) считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните ви данни;

(ii) когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;

(iii) когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но вие, като субект на данните, ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

(iv) когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.

Ние можем да откажем да ограничим обработването и да продължим да използваме Вашите лични данни: ако имаме Вашето съгласие; или за да се установи, упражни или защити правна претенция; или за да се защитят правата на администратора или на друго физическо или юридическо лице.

Във всички случаи можете да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че Вашите права като субект на данни са нарушени.

5) Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

(i) обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и

(ii) обработването се извършва с автоматично средство.

6) Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи имат преимущество пред тези интереси.

След получаване на възражението, администраторът следва да прекрати обработването на данните ви, освен ако не предостави убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси, или за упражняване на правни претенции. Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли възражението. Ако отхвърли възражението Ви, трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган по защита на данните в Република България - Комисия за защита на личните данни /https://www.cpdp.bg/.

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили), като в този случай няма нужда да посочвате каквато и да било причина. В този случай обработването ще бъде прекратено незабавно след получаване на Вашето възражение.

7) Право на жалба

Имате правото да подавате жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.